Tüzük

OTİSTİK ÇOCUKLARI YAŞATMA VE KAZANMA DERNEĞİ

 KURULUŞ TÜZÜĞÜ

Madde 1 – DERNEĞİN ADI : OTİSTİK ÇOCUKLARI YAŞATMA VE KAZANMA DERNEĞİ.

 

Derneğin merkezi MERSİN’dir ve Şubesi açılmayacaktır.

 

Madde 2 – DERNEĞİN AMACI;

Türkiye’de bulunan otizmli çocuklara ve yetişkinlere tüm yaşamları boyunca içerisinde bulundukları topluma uyum sağlayabilmelerine yardımcı olmak ve bağımsız yaşama becerisi kazandırabilmektir. Bu bağlamda ;

 1. a) Derneğimiz, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin temel ilkeleri olan çocuğun yaşama, gelişme, korunma, katılım hakkı ile çocuğun yüksek yararı ve çocuğa karşı her türlü ayrımcılığının önlenmesi kriterleri doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirecektir.
 2. b) Özel eğitime yönelik her türlü çalışmayı yapmak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü eğitim dönemi ve müteakip dönemde (Ana , İlköğretim ve Meslek Okulu dönemi) ihtiyaç duyulan eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ve bağlı kurumlarıyla irtibata geçerek kaynaştırma vb. eğitimde bulunmalarına yardımcı olmak, iş okulları açarak meslek sahibi olmalarına, iş eğitimini müteakip iş bulmalarına yardımcı olmak, korunmalı iş yeri açarak kendi gelirlerini elde etmelerine yardımcı olmak,
 3. c) Her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak, tıbbi yardımda bulunmak, gerekli her türlü malzemelerini almak,
 4. d) Otizmli kişilerin sosyal güvencelerinin tesisi, miras, bağış vb. yollarla edindikleri haklarının korunması , gerektiğinde yaşamlarını devam ettirecekleri özel yaşama alanları kurulması, ebeveyn veya kanuni vasilerine sosyal, hukuki, maddi ve fiziki kolaylıklar getirilmesi hususlarında çalışmalar yapmak.

e)Otizmi tanıtmak ve tanımak amacı ile çalışmalar yaparak bu tür bilimsel çalışmalara destek vermek, otizmli bireyler ve aileleri ile bire bir iletişim kurup erken tanı ve eğitim konularında aileleri yönlendirmek, otizmli bireylerin bağımsız olarak toplumsal yaşama katılmasının önündeki engelleri ortadan kaldırmak, sosyal güvencelerinin sağlandığı, dışlanma ve ayrımcılığın ortadan kaldırıldığı bir hayatın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Madde 3–DERNEK TARAFINDAN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI, BİÇİMLERİ VE YAPACAĞI FAALİYETLER :

Dernek amacını gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetlerde özel kanunlarda getirilen hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen faaliyetleri yapacaktır.

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç – gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

3-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, İhtiyacı karşılayacak binalar tesis etmek ve gerekli her türlü demirbaş ihtiyaçlarını, araç gereçlerini temin ile sağlamak, Kurulacak tesislerde hedeflenen hizmetleri verebilmek amacıyla işveren sıfatıyla personel çalıştırmak, Kurulan bu tesislerin ve içerisinde bulunan araç ve gereçler ile demirbaşların yıllık ve icap ettiği zaman bakım ve onarımlarını yaptırabilmek için maddi yardımda bulunmak.

4-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

5-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt içindeki ve dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, Otizmli kişilerle ilgili çalışmalar yapan bütün devlet kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler üretmek ve böylece konuya bu kuruluşların da katkılarını sağlamak,

6-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı dernek, sendika ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak, Her türlü Resmi ve özel kuruluşlar ile işbirliği yaparken derneğin amacına uygun yer tahsis etmek, ücretli veya ücretsiz menkul ve gayrimenkul tahsislerini kabul etmek,

7-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

8-Dernek üyelerinin yiyecek, içecek ve giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

9-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

10–Otizmi tanıtmak; aileleri, eğitimcileri ve kamuoyunu bilinçlendirici toplantı, kurs, panel, seminer ve konferanslar düzenlemek, el ilanı, broşür, dergi, afiş, gazete, kitap ve benzeri yayınlar bastırıp dağıtmak, yayınlamak. Eğitim amaçlı internet sitesi kurmak, c.d, disket, kaset, video görüntüleri çekmek gibi sanal iletişim araçlarının hazırlanmasını sağlamak.

11-Yurtiçi ve yurtdışında otizm konularında düzenlenen kurs, seminer, konferans, panel gibi eğitim ve öğretim içerikli faaliyetleri düzenlemek veya düzenlenmiş olanlara temsilci veya temsilciler göndermek, otizm hakkında seminerler düzenlemek

12- Çalışma dosyaları hazırlayarak yerel yönetimleri bilgilendirmek; devletin ilgili birimlerine ve kurum çalışanlarına yeni yasa, yönetmelik, tüzük hazırlıklarına yardımda bulunacak raporlar hazırlayıp, ortak görüş bildirmek ve bunları yetkili mercilere ulaştırmak

13– Otizm konusundaki son gelişmeleri ve tedavi yöntem ve metotlarını takip edip uygulamak amacı ile yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, hastane, dernek, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşları ile temasa geçip bilimsel çalışmalar yapmak.

14– Gerekli yerlerden izin alınarak yardım toplama ve ihtiyaç sahibi otizmli bireylere ve ailelerine iletme konusunda faaliyetlerde bulunup, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek. Dernek faaliyetlerine katkıda bulunmak amacı ile özel ve tüzel kişilerin derneğe üye olmasını sağlayıp, derneğe onursal üyeler kaydetmek.

15– Dernek tüzüğünün amaçları doğrultusunda derneğin ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacı ile yemek, piknik, konser, gece, balo, kermes vs. sosyal etkinliklerde bulunmak, düzenlemek, özel eğitim kurumu, rehabilitasyon merkezleri okul, spor tesisleri kurmak, kurulmasına katkıda bulunmak, işletmek, yarışmalar düzenleme, ödüller vermek , anket ve benzeri her çeşit araştırmayı düzenlemek.

16– Otizmli çocukları ve ailelerini sosyal hayata adapte edebilmek amacı ile yemekli toplantılar, tiyatro, sergi, gezi, sportif faaliyetler, yarışlar, konserler, kamplar vs. tertip etmek gibi eğlenceli ve kültürel etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlamak

.
17- Otizmli bireylerin eğitim, öğretim, sosyo-ekonomik ve diğer yaşam koşulları, iş eğitimi ve istihdamı konularının çözülmesine çalışmak ve bunların gerçekleşmesini sağlayacak çalışmalarda bulunmak, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde meslek kursları düzenlemek, Okul, Özel Eğitim Merkezi, Kurs, Yuva, Yurt benzeri eğitsel ve sosyal kuruluşlar kurmak,

18- Otizmin önlenmesi, tedavisi, tıbbi ve mesleki rehabilitasyon konularında bilimsel esasların saptanmasını sağlamak, ilgili kurum ve mercilerle işbirliği yapmak ve gerekli tavsiyelerde bulunmak. Bu konularda yabancı ülkelerden uzman getirmek ve bu amaçla yurt dışına eleman ve yetişecek personel göndermek. Bu konuda yardımcı olacak okul, eğitim, tıbbi ve rehabilitasyon merkezi, hastane, bakımevi, dinlenme evi, huzur evi, kreş ve diğer merkezleri işletmek ve iş yeri kurmak, kurulmasına, yapım, onarım ve işletmesine çalışmak, bu tür hizmetlere katkıda bulunmak.

19- Çeşitli engel grubundaki (down sendromu, zihinsel, görme engelli, ortopedik engelli) gibi bireylere de yardımcı olmak amacı ile dernek bünyesinde gerçekleştirilecek her türlü eğitim-öğretim ve sosyal etkinliklerden faydalanmalarını sağlamak.

20- Dernek faaliyetlerini yürütmek amacı ile dernek tarafından uygun görülen il, ilçe ve yurt dışında temsilcilikler açmak.

21-Otizmli çocukların ebeveynlerini kaybetmesi veya öz bakımlarının sağlanamaması gibi durumlarda onların her türlü ihtiyaçlarının giderileceği tam teşekküllü özel bakımevleri, hastane açmak, yaşam köyleri kurmak veya resmi kurumların bu konuda yapacağı her türlü çalışmaya katkıda bulunmak.

22) Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için lokal, huzurevi, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurmak ve işletmek, psikolojik danışmanlık yapmak,

23) Amaçlarla ilgili kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda bilimsel eğitsel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak,

24) Konuyla ilgili kişileri bilgilendirmek amacıyla Alo Otistik Çocuk Hattını kurmak.

Madde 4- DERNEĞİN FAALİYET ALANI :

Dernek her türlü yaşam hakkı, eğitim, sosyal, sağlık ,turizm ,ekonomi ve kültür alanlarında faaliyet gösterir.

Madde 5 – ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ :

Fiili ehliyete sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş, amme hizmetlerinden yasaklanmamış, engelli veya engelsiz Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve diğer dünya ülkeleri vatandaşı olan herkes derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Yasal şartların yanında derneğe üyelik için bir Merkez Yönetim Kurulu üyesi  ile bir dernek üyesinin tavsiye imzalarının tamamlanması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu  üye olma isteğini, üye giriş formundaki bilgilere dayanarak en geç 30 gün içinde “kabul” veya “ ret ” biçiminde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.

Türk vatandaşı olmayanlar, Türk vatandaşlarında aranan koşullarından başka Türkiye’de ikamet hakkına sahipseler üye alınabilirler. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Dernek üyeleri yıllık 60 TL ( altmış türk lirası ) üyelik aidatı vermekle mükelleftir. Üyelik aidatları; aidat alındı belgesi karşılığında dernek merkezinde ödenecektir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişiler olacaktır.

Dernek üyeliği ve onursal üyelik olmak üzere iki tür üyelik söz konusudur.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak bu üyeler seçme, seçilme ve oy kullanma hakkına sahip değildirler. Onursal üyeler istekleri doğrultusunda derneğe aidat verebilirler. Onursal üyeler için ikamet şartı aranmaz.

Yönetim Kurulunun üyelik başvuruları konusunda vereceği kararlar kesindir.

Giriş aidatı ve yıllık aidat ödenmedikçe üyelik kazanılmış sayılmaz.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkı vardır.

Madde 6 – ÜYELİKTEN ÇIKMA :

Bütün üyeler yazılı olarak bildirmek şartı ile dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyelerin istifa dilekçesi yönetim kurulu tarafından görüşülerek, üyelikten çıkma talepleri karara bağlanır ve böylece üyelikten çıkış işlemleri sonuçlanmış olur. Üyelikten ayrılmak, üyelerin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 7- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :

1 – Derneğin tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2 – Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3 – Yazılı ihtarlara rağmen üyelik aidatını.30 gün içinde ödememek,

4 – Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5 – Üye olma haklarını kaybetmiş olmak.

6-Dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokmak,

7- Medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmek,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılma işlemi gerçekleştirilir. Dernek üyeliğinden çıkarılan şahısların, çıkarma kararına karşı genel kurula itiraz etme hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıkarılan şahıslar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 8- DERNEK ORGANLARI :

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetleme Kurulu

Madde 9- DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ :

Dernek Genel Kurulu, derneğe kayıtlı üyelerin tümünden oluşur. Derneğin en yüksek ve en yetkili organıdır. Dernek Genel Kurulu derneğin üyelerinin katılımı ile oluşur.

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Toplantılar dernek genel merkezinin bulunduğu yerde yapılacaktır.

Olağan toplantı, yönetim kurulunun çağrısı ile her 2 yılda bir Nisan ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek kayıtlı üyelerinden beşte birinin gündemi belirlemek sureti ile, yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Bu toplantıda belirlenen gündem maddesi dışında herhangi bir konu hakkında müzakere yapılabilmesi Yönetim Kurulu veya hazır bulunan üyelerden en az beşte biri tarafından verilecek bir takrir ile mümkün olabilir.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Dernek Genel Kuruluna katılma hakkına sahip olanların Genel Kurula katılmadan önce aidatlarını ödemeleri şarttır.

Her genel kurul toplantısından önce yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

Madde 10- ÇAĞRI USULÜ :

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 11- TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI :

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Genel kurula, katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaz.

Madde 12 – TOPLANTI USULÜ :

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Genel kurula katılacak üyeler , yönetim kurulunca düzenlenen ve bir örneği daha önce en büyük mülki amirliğe bildirilen hazırlar listesindeki adları karşısını imzalamak suretiyle toplantı yerlerine giderler. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

Yapılan yoklama sonucunda Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa; durum bir tutanakla tespit edilerek ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendirilecek yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Genel Kurul Başkanlık Divanı

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi ile yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkan vekilleri ve başkanla birlikte imzalarlar Genel kurul; yalnızca gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az beşte biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda, her üyenin bir oy hakkı vardır; üyeler oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile başkan vekilleri ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.

Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde – 13 GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ :

Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamış ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.>

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.>

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınabilir. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.>

MADDE 14- ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından , Yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları , baba adları , doğum yeri ve tarihleri , meslekleri ve ikametgah adresleri bir yazı ile en büyük mülki amirliğe bildirilmesi zorunludur.

 

Madde 15 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

 

Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-  Yönetim ve Denetleme kurullarının raporlarını görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-  Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, malların devredilmesi ve bağışlanması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına, işbirliğine veya ayrılmasına karar vermek,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12) Yıllık aidat miktarını tespit etmek,

13) Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,

14) Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, federasyon, üst birlik, ve kuruluşları kurmak, bunlara katılmak veya kurucu olarak katılmak, katılım payını belirleme ve ödeme hususu Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16- Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Madde 16 – YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ :

Derneği temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak kendi üyelerinden bir yada birkaçına bu yetkisini devredebilir.

Yönetim Kurulunun Kuruluşu

Yönetim kurulu, 7 asil ve 5 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir.

Yönetim Kurulu Başkan, başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve 3 üyeden oluşur. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter , bir Sayman ve 3 üyeyi seçer.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim kurulu toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların üyelikleri düşer, yerine yedek üyeler sırası ile çağrılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5 -Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

6 -Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

7 –Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

8- Derneğe üye kaydetmek veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

9 -Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

10- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

11 – Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli ve faydalı gördüğü her türlü kararı almak ve teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak ve hukuki işlemleri yapmak.

12- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek dönemlere ilişkin bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

13– Her çeşit menkul ve gayrimenkullere ait bağışları kabul etmek veya başka suretle iktisap etmek, derneğin menkul ve gayrimenkul malları üzerinde amacına uygun olarak tasarruf etmek, satmak, kiraya vermek, işletmek, devretmek gibi konuları yazılı rapor şeklinde hazırlayıp gene kurula sunmak.

14 -Derneğin çıkarmış olduğu, yabancı dilden Türkçeye çevirdiği çeşitli yayınlarından kitap gazete ve dergilerden doğan tercüme, patent ve telif haklarını almak, bu konuya ilişkin danışma kuralları koymak, uygulanmasını sağlamak ve ödeme usullerini tespit edip genel kurula sunmak.

15 – Derneğin gelişmesi için başka resmi ve gayrı resmi müesseselerle ve şahıslarla iş birliği, mukavele yapmak, tesisler kurmak, şirket açmak ve kurulmuş olanlara iştirak gibi meselelerde genel kurulun kararını almak.

16-Dernek gelirlerinin amacına uygun şekilde sarfını ve işyeri, merkez ve diğer tesislerin fonksiyonlarını sağlamak için yeteri kadar eleman çalıştırmak ve bu konularda yönetmelik yapmak,

17-Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli her türlü çalışmaları yasalar, tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapmak,

18- Dernek kayıtlarını tutmak, yazışmaları yürütmek, üye kaydı yapmak ve gerektiğinde üye çıkarma kararını vermek,

19 -Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

20 -Yönetim Kurulu olarak 15 günde bir toplanmak,

21 -Yasalar ve Tüzükle verilmiş öteki görevleri yerine getirmek, tüzükteki amaçlara uygun faaliyet göstermek

22- Dernek ile ilgili harcamaları yapmak, dernekle ilgili sözleşme ve yönetmelikleri yapmak, personel ve kadro statüsünü kabul etmek veya bu konularda başkana yetki vermek

23-Derneğin işleyişi ile ilgili kurallar hazırlayıp genel kurula sunmak,

 

24-Dernek defterini usulüne uygun olarak tutmak ,

Madde 17– DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ :

Denetim kurulu 3 asıl ve 3 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan üye, denetim kurulu başkanı olur.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter,, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.

Madde 18- DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI :

Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir:

1–Üyelik Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 TL , yıllık olarak da 60 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2 –Gerçek ve tüzel kişilerin bağış ve yardımları.

3 –Dernek tarafından tertiplenen kermes, çay ve yemekli toplantılar, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4 –Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5 –Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6 –Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7 –Diğer gelirler.

Madde 19- DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESASLARI :

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir :

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir :

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 1. Defterlerin Tasdiki :

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Madde 20 – DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ :

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 21 –BEYANNAME VERİLMESİ :

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Madde 22 – MÜLKİ AMİRLİĞE YAPILACAK BİLDİRİMLER :

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 23- DERNEĞİN İÇ DENETİMİ :

“Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından her zaman iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

“Derneğin denetimi, her yıl bir defa zorunlu olarak denetim kurulu tarafından yapılacaktır.

Madde 24– DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ :

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olmayacaktır.

 

Madde 25 – TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ :

Tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmayacaktır.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılacaktır.

Madde 26 – DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ :

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul fesih kararı alırken derneğin para, mal ve haklarının devredileceği yeri belirleyebilir.

Genel kurulda fesih işlemlerinin görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Fesih kararı oylaması açık olarak yapılacaktır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurul kararı ile fesih kararı verildiğin de, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılacaktır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında ‘tasfiye halinde ‘’OTİSTİK ÇOCUKLARI YAŞATMA VE KAZANMA DERNEĞİ ‘ ibaresi kullanılacaktır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanacaktır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilecektir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilecektir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir .Tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç iki ay içerisinde tamamlanacaktır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idari amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 27- HÜKÜM EKSİKLİĞİ :

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Madde 28- KURUCU ÜYELER

Derneğin kurucu üyeleri T.C. uyruklu olan aşağıdaki kişilerdir.

1.Nazmiye YAMAN

2.Elçin GÖKSU

3.Yaşar ÇELİK

4.Nejat GÖKSU

 1. Suna MARAL
 2. Filiz BÜBER

7.Fuat USLU

8.Aygün DÜMBEK

 

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir;

Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri;

Adı ve Soyadı         :    Görev Unvanı       :

 1. Nazmiye YAMAN Başkan
 2. Elçin GÖKSU Başkan Yardımcısı
 3. Fuat USLU Genel Sekreter
 4. Suna MARAL Sayman
 5. Yaşar ÇELİK Üye
 6. Filiz BÜBER Üye
 7. Aygün DÜMBEK Üye

 

Bu tüzük oniki sayfa 28 (yirmisekiz ) maddeden ibarettir.

Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazandırma Derneği

Tüm çocuklarımıza eşit yaşam haklarının verilmesini sağlamak.Öncelikle sağlıklı,mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirilmesine katkı sağlamak. Mutlu ebeveyn,mutlu çocuk ilkesiyle her bireyin özel ve önemli olduğunu göstermek.

İletişim

Mahmudiye Mahallesi 4813 Sokak. Yampar apt.zemin kat. Akdeniz/Mersin Email: bilgi@mersinotizm.org

Türkiye Otizm Meclisi Üyesidir.

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazandırma Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.